თავად შექმენი დოკუმენტი - ადგილობრივი ხელისუფლება

უყურეთ მოკლე ვიდეოს, რომ იმოგზაუროთ მონაწილეობითი მექანიზმების განვითარების სამყაროში.

სამოქალაქო ბიუჯეტი

ნიმუში №1: სამოქალაქო ბიუჯეტი

“სამოქალაქო ბიუჯეტის” ფორმირების ზოგადი წესი

“სამოქალაქო ბიუჯეტის” ფორმირების ზოგადი წესის შესახებ საერთო ინფორმაციის შაბლონი, როგორც კონსესუსის, ისე კენჭისყრის ვარიანტების გათვალისწინებით, და რომლის ხელმძღვანელობითაც შესაძლებელია დეტალური დოკუმენტაციების მომზადება იმ თანმიმდევრობით, რომელიც მოცემულია ამ დოკუმენტურ შაბლონში.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №2: სამოქალაქო ბიუჯეტი

“სამოქალაქო ბიუჯეტის” საბჭოს დებულება – მერის ბრძანება

მერის ბრძანების შაბლონი – მუნიციპალიტეტში “სამოქალაქო ბიუჯეტის” საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №3: სამოქალაქო ბიუჯეტი

„სამოქალაქო ბიუჯეტის” დოკუმენტი – საბჭოს დებულება

დანართი – „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ საბჭოს დებულება – მუშაობის წესი.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №4: სამოქალაქო ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

მერის ბრძანების შაბლონი „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №5: სამოქალაქო ბიუჯეტი

მერის ბრძანება – მუნიციპალიტეტში “სამოქალაქო ბიუჯეტის” თანხის განსაზღვრის შესახებ

მერის ბრძანება „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პროგრამისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №6: სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამა კონსენსუსის წესით – საკრებულოს რეზოლუცია

საკრებულოს დადგენილების შაბლონი მუნიციპალიტეტის „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პროგრამის განხორციელების წესის დადგენის შესახებ, როგორც კონსესუსის, ისე კენჭისყრის ვარიანტების გათვალისწინებით.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №7: სამოქალაქო ბიუჯეტი

მრავალწლიანი, ძირითადად 4 წლიანი, პროგრამა ბიუჯეტის ცხრილი წლების მიხედვით, და ა.შ.

ამ განყოფილებაში განხილულია „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ მრავალწლიანი, ძირითადად, 4 წლიანი პროგრამის შაბლონი, ბიუჯეტის ცხრილი წლების მიხედვით და ა.შ.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №8: სამოქალაქო ბიუჯეტი

4-წლიანი ბიუჯეტის შაბლონი „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პროგრამისთვის

ამ განყოფილებაში ასახულია „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ 4-წლიანი პროგრამული ბიუჯეტის ცხრილი ყველა ხარჯის გათვალისწინებით. ცხრილი გამოდგება მრავალწლიანი პროგრამული ბიუჯეტის განსაზღვრისთვის, რომლის განთავსება შესაძლებელია როგორც მრავალწლიან პროგრამაში, ისე სტრატეგიულ დოკუმენტში ცალკე დოკუმენტად და ა.შ.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №9: სამოქალაქო ბიუჯეტი

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ განსაზღვრის ფინანსური დოკუმენტი მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ დოკუმენტში

ამ განყოფილებაში მოცემულია მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ დოკუმენტში „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ განსაზღვრის ფინანსური დოკუმენტის შაბლონი 20__ __ – 20 __ __ წლებისთვის. დოკუმენტი-შაბლონი გამოდგება, აგრეთვე, 1 წლიანი პროგრამისთვისაც, თუკი ჩამოვაშორებთ დანარჩენი წლების ჯამურ მონაცემებს.

ჩამოტვირთვა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

ნიმუში №10: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ – ადგილობრივი რეგულაციები 

განისაზღვროს დასახლების საერთო კრებების ორგანიზაციულ და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი პირები. ასევე, უზრუნველყოფილი იყოს ამომრჩეველთან კონსულტაციები პროექტების შერჩევის მიზნით.

საქართველოს რეგიონების მუნიციპალიტეტების დასახლებებში, განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით, დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №11: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

ადგილობრივი რეგულაციები საერთო კრების ოქმის შესახებ

დასახლებაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტის/პროექტების შერჩევა და შედეგების აღწერა ოქმის ფორმაში.

ჩამოტვირთვა

ადგილობრივი ინიციატივა

ნიმუში №12:

ადგილობრივი ინიციატივა – წერილი მერს

გრანტის გამცემი, პროექტის მენეჯერის მიმართვა მერს – ამ პარაგრაფში მოცემულია შაბლონი, გრანტის გამცემი პროექტის მენეჯერის მიმართვა მერს, ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრებელი მოქალაქეების თანასწორობის გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №13: ადგილობრივი ინიციატივა

მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა საკრებულოს საგრანტო თანხის მიღებაზე თანხმობის შესახებ

მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა საკრებულოს გრანტის თანხის მიღების თანხმობის თაობაზე – პარაგრაფში მოცემულია შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრებელი მოქალაქეების თანასწორად გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №14: ადგილობრივი ინიციატივა

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიჭების თანხმობის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღების თანხმობის შესახებ შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების თანასწორად გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №15: ადგილობრივი ინიციატივა

მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა საქართველოს მთავრობას

მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა საქართველოს მთავრობას: შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრებელი მოქალაქეების თანასწორად გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №16: ადგილობრივი ინიციატივა

საქართველოს მთავრობის განკარგულება მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის თანხმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს მთავრობის განკარგულება მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ: შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრებელი მოქალაქეების თანასწორად გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №17: ადგილობრივი ინიციატივა

საგრანტო ხელშეკრულება

საგრანტო ხელშეკრულება: შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრებელი მოქალაქეების თანასწორად გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №18: ადგილობრივი ინიციატივა

მიღება-ჩაბარების აქტი (იგივე დანართი # 1: არაფულადი საგრანტო ბიუჯეტი)

მიღების აქტი (იგივე დანართი #1 არაფულადი გრანტის ბიუჯეტი): შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრებელი მოქალაქეების თანასწორად გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფის მზადყოფნაზე ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

თუ გაქვთ რაიმე იდეა, თუ როგორ გავხადოთ რესურს ცენტრი უკეთესი, გთხოვთ, მოგვწეროთ:

თქვენი იდეა შეფასებული იქნება Participatoryhub პლატფორმის გუნდის მიერ.


    File