თავად შექმენი დოკუმენტი - მოქალაქეები და არასამთავრობო ორგანიზაცია

უყურეთ მოკლე ვიდეოს, რათა იმოგზაუროთ მონაწილეობითი მექანიზმების განვითარების სამყაროში.

სამოქალაქო ბიუჯეტი

ნიმუში, თუ როგორ დავიწყოთ სამოქალაქო ბიუჯეტი

“სამოქალაქო ბიუჯეტის” ფორმირების ზოგადი წესი

“სამოქალაქო ბიუჯეტის” ფორმირების ზოგადი წესის შესახებ საერთო ინფორმაციის შაბლონი, როგორც კონსენსუსის, ისე კენჭისყრის ვარიანტების გათვალისწინებით, და რომლის ხელმძღვანელობითაც შესაძლებელია დეტალური დოკუმენტების მომზადება იმ თანმიმდევრობით, რომელიც მოცემულია ამ დოკუმენტალურ შაბლონში.

ჩამოტვირთვა

ადგილობრივი ინიციატივა

ელექტრონული პეტიციის ნიმუში

ელექტრონული პეტიციის რეგისტრაციისა და
მისი ხელმოწერის / მხარდაჭერის ელექტრონული ფორმა

ელექტრონული პეტიციის ხელმოწერის / მხარდაჭერის ფორმა: ნიმუში. პარაგრაფში მოცემულია: ელექტრონული ფორმა ელექტრონული პეტიციის მხარდასაჭერად. მოქალაქე მხარს უჭერს პეტიციას მისი შევსებით. აქ განსაზღვრულია ხელმოწერების მინიმალური საჭირო რაოდენობა და უკვე არსებული რაოდენობა. ელექტრონული პეტიციის შესახებ ფორმა: ნიმუში. პარაგრაფი მოიცავს: ელექტრონული პეტიციის შექმნის ინსტრუქცია, რომელიც განთავსდება კონკრეტული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის 

ამხანაგობის დამაფუძნებელი კრების ოქმი

ამხანაგობის დაარსების და მისი შეხვედრის ოქმი: ნიმუში. პარაგრაფი შეიცავს: სხდომის ოქმი. ამხანაგობის დაარსება, კერძოდ: 1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნის ცნობა; 2. ამხანაგობის თავმჯდომარის არჩევა; 3. ამხანაგობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების მოსმენა მრჩეველთა საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ (მდივანი და მოადგილეები). მუნიციპალიტეტის მიზნობრივი პროგრამიდან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის რემონტის დაფინანსების მოთხოვნა.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში №14: ადგილობრივი ინიციატივა

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღების თანხმობის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღების თანხმობის შესახებ შაბლონი. თემატიკა: ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის აღსრულებისა და დამკვიდრების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერების, სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების თანასწორი გაძლიერების მიზნით, გრანტის გამოყოფაზე მზადყოფნა ქალთა ოთახის სარემონტო და ინვენტარის შესაძენი ხარჯებისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის

განცხადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ამხანაგობის რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ

ამხანაგობის განაცხადი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ამხანაგობის რეესტრში გატარების შესახებ: შაბლონი. შიგნით მოცემულია განაცხადის ფორმა – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სახელზე ამხანაგობის რეესტრში რეგისტრაციისთვის.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის

საცხოვრებელი კორპუსის რემონტისთვის მერიისგან დაფინანსების მოთხოვნის თაობაზე ამხანაგობის შეხვედრის ოქმი

საცხოვრებელი კორპუსის რემონტისთვის მერიისგან დაფინანსების მოთხოვნის თაობაზე ამხანაგობის შეხვედრის ოქმი: შაბლონი. პარაგრაფი შეიცავს: სხდომის ოქმი. განაცხადის შეტანა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის რემონტის დაფინანსების მოთხოვნის თაობაზე.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის

ამხანაგობის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ საცხოვრებელი კორპუსის შეკეთებისთვის მერიისგან დაფინანსების მოთხოვნასთან დაკავშირებით

ამხანაგობის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების მიზნით: შაბლონი. პარაგრაფში მოცემულია: ამხანაგობის განაცხადის ფორმა, განაცხადის ფორმა მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ მუნიციპალიტეტის მიზნობრივი პროგრამიდან დაფინანსების მისაღებად ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის შეკეთებისთვის; მერიისგან დაფინანსების მოთხოვნა.

ჩამოტვირთვა

ნიმუში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისთვის

განცხადების დანართი: ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის სარემონტო სამუშაოების ღირებულების ჩანაწერების ცხრილი

საცხოვრებელი კორპუსის სარემონტო სამუშაოების ღირებულების შესახებ დანართი, ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით: შაბლონი. პარაგრაფში მოცემულია: ინფორმაცია საცხოვრებელი კორპუსის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაზე ცხრილის სახით, სამუშაოების კონკრეტული მოცულობებისა და ღირებულებების დეტალებით.

ჩამოტვირთვა

თუ გაქვთ რაიმე იდეა, თუ როგორ გავხადოთ რესურს ცენტრი უკეთესი, გთხოვთ მოგვწეროთ:

 

თქვენი იდეა შეფასებული იქნება Participatoryhub პლატფორმის გუნდის მიერ.


    File