მუნიციპალიტეტის სერტიფიცირების” ზეგავლენა

ვისზე / რაზე ახდენს გავლენას?

 როგორ ახდენს გავლენას?

მოქალაქეს:

 • ეხმარება გახდეს უფრო აქტიური და აქტიურად იყოს ჩართული ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
 • ეხმარება აიმაღლოს კვალიფიკაცია, შეიძინოს ახალი უნარ-ჩვევები და გამოიყენოს ისინი საკუთარ თემში მუშაობისას;
 • ეხმარება განავითაროს ჩართულობის მექნიზმები საკუთარ თემში; ეფექტურად წარმართოს  კომუნიკაცია საკუთარი საჭიროებების გამოსავლენად და გამოწვევების დასაძლევად.

მოქალაქეს ეხმარება მეტად გათვითცნობიერდეს იმ უფლება-მოვალეობებში, რაც მას გააჩნია საკუთარი მუნიციპალიტეტის წინაშე და აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს მონაწილეობა როგორც დაგეგმარების, ასევე განხორციელების ეტაპზე.

მოქალაქე:

 • სასწავლო ტრენინგ-სემინარების, მოწვეული ექსპერტების, პრაქტიკოსების, კვალიფიციური ტრენერების დახმარებით, აკადემიაში  იღებს შესაბამის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს პარტიციპაციის სფეროში;
 • პარტიციპაციის პროცესის პრაქტიკული სამუშაოს განხორციელებით, ახდენს პარტიციპაციის პროცესის სწორად დაგეგმვისა და  შესრულების საშუალებას.

მუნიციპალიტეტს:

 • უმაღლებს იმიჯსა და ავტორიტეტს;
 • აძლევს თვითმართველობის საქმიანობის წარმოჩენისა და ღია, ანგარიშვალდებული მმართველობის განხორციელების შესაძლებლობას;
 • აძლევს შესაძლებლობას უკეთ გაეცნოს მოქალაქეთა და თემის საჭიროებებს;
 • თანამონაწილეობით გაუმკლავდეს გამოწვევებს;
 • შეიძინოს მხარდამჭერები და მოსახლეობის კეთილგანწყობა;
 • აძლევს შესაძლებლობას, გახდეს სერტიფიცირებული და დანერგოს  ჩართულობის მექანიზმები თავის  ტერიტორიაზე;
 • აძლევს შესაძლებლობას, “სამოქალაქო ბიუჯეტის” საშუალებით, მოქალაქეების ჩართულობით მოაგვაროს ადგილობრივი გამოწვევები;
 • აძლევს საერთაშორისო გამოცდილებას;
 • აძლევს შესაძლებლობას, ჰყავდეს პარტიციპაციის საკითხებში  კომპეტენტური თანამშრომლები;
 • აზიარებს ევროპული “ლიდერ” მიდგომის არსს, რაც ქვემოდან ზემოთ დაგეგმარებულ მმართველობას გულისხმობს;
 • უმაღლებს ნდობას მოსახლეობის წინაშე.

შედაგად იღებს აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც უფრო მეტად აფასებს მათ შრომას და აჩენს ნდობას ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის.

მუნიციპალიტეტი:

 • იძენს თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას;
 • გადის სერტიფიცირებას;
 • აკადემიის გამოცდილი ექსპერტებისგან იღებს დახმარებას  პარტიციპაციის მექანიზმების განვითარებისა და დანერგვის საკითხებში;
 • იღებს კონსულტაციებს აკადემიის ექსპერტებისგან.

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს:

 • აძლევს შესაძლებლობას აუმაღლონ თანამშრომლებს კვალიფიკაცია პარტიციპაციის საკითხებში;
 • გახდნენ კომპეტენტურები პარტიციპაციის საკითხებში და მომავალში ამ კუთხით მიიღონ მონაწილეობა საგრანტო კონკურსებში;
 • დაამყარონ თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტებთან;
 • გაეცნონ და მიიღონ საერთაშორისო გამოცდილება პარტიციპაციის მექანიზმების დანერგვის საკითხებში;
 • თავად იყვნენ ჩართულნი ან ხელი შუწყონ მოქალაქეებს აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
 • ლობირება გაუწიონ მნიშვნელოვან სოციალურ პროექტებს და იყვნენ ჩართულნი არა მხოლოდ მონიტორინგისა და შეფასების ეტაპზე, არამედ პროცესის დასაწყისშივე ეძლევათ აქტიურობის შესაძლებლობა;

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

 • სასწავლო ტრენინგ-სემინარების, მოწვეული ექსპერტების, პრაქტიკოსების, კვალიფიციური ტრენერების დახმარებით, აკადემიაში  იღებს შესაბამის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს პარტიციაპციის სფეროში;
 • იძენს თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებას.

“მუნიციპალიტეტის სერიფიცირება” რიცხვებში

განცხადებების საერთო რაოდენობა: 9 მუნიციპალიტეტი (გორი, სიღნაღი, წყალტუბო, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი, მესტია, ახალციხე).
სერტიფიცირებული მუნიციპალიტეტების რაოდენობა: 8 მუნიციპალიტეტი (გორი, სიღნაღი, წყალტუბო, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი, ახალციხე).
პროექტების  რაოდენობა,,სამოქალაქო ბიუჯეტის“ საპროექტო ინიციატივა – 479; განხორციელებული საპროექტო ინიციატივა – 133   წლის ბოლოს განსახორციელებლად შერჩეული პროექტების რაოდენობა – 105.