სად ხორციელდება “მუნიციპალიტეტის სერტიფიცირება”?

მუნიციპალიტეტის სერტიფიცირება ხორციელდება:

მოცემულია ვიზუალიზაციის რუქა და რუქაზე მონიშნულია ის ადგილები, რომელიც კავშირშია სერტიფიცირებასთან. გეოგრაფიულ რუქაზე განფენილი სერტიფიცირებული მუნიციპალიტეტები მონიშნულია ხატულებით, რომლებიც დაჭერისას იხსნება შესაბამისი ადგილით და გამოდის წარწერებით და შესაბამისი ფოტოებით. მაგ.: მუნიციპალიტეტის სახელწოდება, მოსახლეობის საერთო რაოდენობა, პარტიციპაციის მექანიზმის დანერგვის წელი, სერტიფიკატის მიღების წელი, განხორციელებული პროექტების რაოდენობა ან ჩამონათვალი. ასევე, პარტიციპაციის მექანიზმებისთვის მიღებული სერტიფიკატები, ჯილდოები, აღნიშვნები. ასევე მონიშნულია ის ადგილები, სადაც განხორციელდა ეს პროექტები (მაგ. მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის სოფელი, ქუჩა და ა.შ.).

თუ გექნებათ რაიმე შენიშვნა

სტატისტიკასთან დაკავშირებით,

გთხოვთ, მოგვწეროთ: