“სამოქალაქო ბიუჯეტის” ზეგავლენა

"სამოქალაქო ბიუჯეტი" ძლიერი მექანიზმია თემის სოციალურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანი გავლენის მოსახდენად, რასაც მივყავართ ...

გრძელვადიანი გავლენის შედეგი
ანუ “რას” გვაძლევს ის?
როგორ მიიღწევა გრძელვადიანი შედეგი?

ჩართულობა (მონაწილეობა)

უზრუნველყოფს მოსახელობის მეტ ჩართულობას დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმების გათვალისწინებით.

მეტი პასუხისმგებლობების გამომუშავება & აღება

მოწყვლადი ჯგუფების გააქტიურება, ასევე ახალგაზრდების ჩართულობა თემატური პრიორიტეტების განსაზღვრით და საპროექტო წინადადებების შემუშავებით.

ცოდნის გაღრმავება და პრობლემებზე ორიენტაცია

საინფორმაციო - საგანმანათლებლო კამპანიების ჩატარება და ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ და მათთან ერთად თემატური პრიორიტეტების შემუშავება.

თანამშრომლობა

სამოქალაქო საზოგადოება და საჯარო მოხელეები ერთობლივად მუშაობენ საპროექტო წინადადებებზე, რაც იწვევს ნდობას და აღრმავებს მას.

დემოკრატიული ცვლილებები

აღნიშნული პროცესების დანერგვით მიიღწევა მეტი სწრაფვა დეცენტრალიზაციისკენ, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატიული პროცესების გაძლიერება ქვეყანაში.

გარემოს გაუმჯობესება

გაუმჯობესებული ინფრასტრქურურა და საზოგადოების მოთხოვნილებებზე ორიენტირებული თვითმმართველობა.

ციფრები

იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება “სამოქალაქო ბიუჯეტი”:

მუნიც. სამოქ. ბიუჯ.

16%

მუნიციპალიტეტები

100%
საშუალოდ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რა პროცენტს შეადგენს “სამოქალაქო ბიუჯეტისთვის” გამოყოფილი თანხა?

მუნიციპალიტეტები

92%

მერყეობს 0.3%-დან

0.3%

7.2%-მდე

7.2%
პროექტების რაოდენობა “სამოქალაქო ბიუჯეტის” ფარგლებში