ფილმები

იხილეთ, აგრეთვე, სხვადასხვა ვიდეო და სტატიის ბმულები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმებთან (“სამოქალაქო ბიუჯეტი”, “ადგილობრივი ინიციატივა”, “პეტიცია” და ა.შ.).

ინტერნეტში მასალების ბმულები – ვიდეოები (youtube), სტატიები, მათ შორის, ჟურნალისტური და სამეცნიერო.

მონაწილეობის ფორმები და მეთოდები

მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამა I

პროექტი “პეტიცია – ხალხის ხმა თვითმმართველობაში”

მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს პირველი სხდომა 2020 წელს და განხილული საკითხები

სამოქალაქო საზოგადოება და მონაწილეობა

სტატიები

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ბარიერები

ავტორი: ხატია ჭანტურია

გადადით სტატიაზე